belletje

Online informatiebijeenkomst met een trainer van Conflictbemiddeling Nederland?

Meer informatie →

Nieuws en Publicaties

Lees het laatste Mediation nieuws en publicaties hier

Nieuws

Is een tussen partijen overeengekomen mediationclausule in een arbitraal beding juridisch bindend en daarmee rechtens afdwingbaar? Deze vraag doet zich voor in een zaak die bij de Hoge Raad voorligt. Volgens advocaat-generaal (AG) De Bock, die vandaag conclusie heeft genomen in de zaak, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Volgens de AG moet de mediationclausule worden gezien als een opschortende voorwaarde voor de bevoegdheid van de arbiter. De arbiter moet de zaak aanhouden totdat partijen de mediationclausule zijn nagekomen en hebben geprobeerd om via mediation hun geschil op te lossen.
Meer zie Hogeraad.nl

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 28 juni 2024.

Mediation wordt middels subsidies en verwijzingen door de overheid steeds nadrukkelijker ingezet.
Op 1-2-2024 treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. 
Raad voor Rechtsbijstand roept ervaren mediators op zich op te geven voor gesubsidieerde mediation.
Publicatie staatscourant 15-1-2024

Softwarebedrijf weigert mediaton en moet meer dan 180.000 betalen

'Neem mediation-adviezen altijd serieus', zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink, die verbonden is aan DAS. Softwareontwikkelaar ChipSoft zal ruim 180.000 euro moeten betalen aan een voormalig werknemer, omdat het weigerde mee te werken aan mediation.
Bron: BNR, Auteur: Jorn Lucas

meer .........

The Limits of Mediation

It is difficult to understand anything fully until we recognize its limits -- the places where it falls apart, or miraculously comes together -- where it begins and ends, or transforms into something entirely different. Together, these limits define the frontiers, or terra incognita, where critical discoveries can be made and entirely new and profound understandings can take shape.  As I wrote several years ago in Mediating Dangerously,

more .........

Wat zijn de verschillen in kosten tussen de twee grootste registers voor mediators in Nederland.
Kostenvergelijking, na de basisopleiding mediation, tot registratie bij de registers door ons opgesteld

ADR Register: betrouwbaar, solide, onafhankelijk, vernieuwend

 • Actief SINDS 2011
 • Uitsluitend actief als certificeringsinstantie (CI)
 • Registreren en certificeren als kernactiviteit
 • Criteria gelden voor iedereen en zijn gelijk voor iedereen
 • Internationaal erkend
 • ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register
 • Onder toezicht van ICC Council
 • Erkend door International Mediation Institute (IMI) als Qualifying Assessment Program (QAP)
 • Erkend door ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) als WKKGZ
  geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg)
 • en meer in het totaal overzicht


MEER INFORMATIE -->> 

INFORMATIEBLAD IN PDF -->>

Met deze brief begon in 2011 aan minister van justitie Opstelten is het ooit allemaal begonnen. De inhoud geeft tevens de beweegreden aan dat maakte dat trouwe NMI gecertificeerde mediators tot dit besluit kwamen.

Het volledige dossier treft u tot heden aan en zal zoveel mogelijk worden geactualiseerd.
Joppe van der Poel-Menke,
MfN mediator sinds 1999
ADR-mediator sinds 2011

_____________________________________________________
Het dossier

Bron: ADR-register

ADR Register informeert u o.a. via deze pagina over de voortgang van het erkenningstraject bij justitie Nederland/raad voor rechtsbijstand. Deze pagina is opgebouwd als openbare tijdslijn met onderliggende documenten. De tijdslijn is aflopend, dus van nieuw (boven) naar oud (onder). Indien een document niet openbaar is, wordt geciteerd uit het originele document, dat in bezit is van ADR Register.

ADR Register nodigt u uit om kennis te nemen van deze erkenningsprocedure. We zijn hiermee transparant over de feiten en onze inbreng/positie binnen deze procedure.

ADR Register streeft ernaar de erkenning door justitie zo snel en geruisloos als mogelijk tot stand te brengen. Als certificeringsinstantie is onze kerntaak het registreren en certificeren van professionele ADR practitioners. Wij hebben hierbij geen belang en zijn 100% onafhankelijk. Wij zijn geen beroepsvereniging. Wij zijn geen opleider. Wij zijn geen branche organisatie. Wij zijn een kwaliteitsregister, een certificeringsinstantie. Wij certificeren op basis van internationaal erkende en geaccepteerde ISO normen. Als ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsregister staan wij onder extern toezicht van Lloyds Register. Wij willen ook samenwerken met de Nederlandse justitie, samenwerken door het onafhankelijk toetsen, registreren en certificeren van ADR professionals, samenwerken door het leveren van gekwalificeerde ADR certified courtmediators aan justitie, niet morgen, maar vandaag!

Bij ons overheersen verbazing en verbijstering dat de erkenningsprocedure bij het Nederlandse ministerie van justitie op deze manier verloopt; objectiviteit en een normale doorlooptijd zijn ver te zoeken bij dit ministerie. Bijzonder in een tijdsmoment waarin de minister van rechtsbescherming Sander Dekker op zoek is naar samenwerking en partners in de sector Alternative Dispute Resolution. En u? We zijn nieuwsgierig naar uw zienswijze. Laat het ons weten. Wilt u meer informatie of persoonlijk contact over dit dossier? Neem contact met ons op en we staan u graag te woord!

 

(laatste update: 12 februari 2019)

12.02.2019     Motie CDA 2e kamerlid Chris van Dam aangenomen: "goede verhouding tussen minister en speelveld noodzakelijk"

De motie ingediend onder leiding van CDA 2e kamerlid Chris van Dam verlangt van de minister van rechtsbescherming Sander Dekker een goede verstandhouding met het 'speelveld', en dus ook ADR Register. Binnen de erkenningsprocedure staat de relatie ADR Register / ministerie van justitie onder druk; deze motie is dan ook een goede steun in de rug. De motie is ingediend in het kader van de contourennota gefinancierde rechtsbijstand (rechtsbestelwijziging). Volg de link voor alle uitslagen en moties m.b.t. genoemde contourennota: https://www.tweedekamer.nl/kam...

08.01.2019  Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 8 januari 2019
In de brief brengt ADR Register haar ongenoegen m.b.t. de erkenningsprocedure onder de aandacht van de minister. De brief gaat specifiek in op het schenden door het ministerie van justitie van de erkenningsafspraken tussen ADR Register en raad voor rechtsbijstand en de op basis hiervan ontstane vertraging t.o.v. de afgesproken erkenningsdatum van 1 januari 2019. De 'interventie' van het ministerie is niet onderbouwd, onbegrijpelijk en onfatsoenlijk. ADR Register verzoekt de minister in te grijpen en op de meest korte termijn alsnog tot goedkeuring van de aangepaste inschrijfvoorwaarden over te gaan, zodat de erkenning van ADR Register een feit wordt.

Klik hier om de hele brief te lezen.

07.01.2019   Telefonisch overleg raad voor rechtsbijstand en ADR Register d.d. 7 januari 2019
Tijdens telefonisch overleg wordt duidelijk dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat m.b.t. het afwijkingsbesluit van het ministerie. Inmiddels zijn 2 volle maanden verstreken en is de overeengekomen erkenningsdatum van 1 januari 2019 niet gehaald.

05.12.2018  Overleg raad voor rechtsbijstand en ADR Register d.d. 5 december 2018
Tijdens het overleg wordt duidelijk dat het ministerie nog geen nadere reactie heeft geleverd m.b.t. haar afwijkingsbesluit. Zowel ADR Register als raad voor rechtsbijstand tasten in het duister hoe nu verder met de erkenningsprocedure. Beide organisaties vinden de ontstane situatie vervelend en pijnlijk.

09.11.2018  Bericht raad voor rechtsbijstand aan ADR Register d.d. 9 november 2018
In het bericht wordt ADR Register door de raad geïnformeerd dat het ministerie afwijkt van de procedure en een aanvullend onderzoek door een onafhankelijke materie deskundige verlangt. Het bericht is niet openbaar. Onderstaand als citaat de betreffende passage:

From: (raad)
Sent: vrijdag 9 november 2018 17:50
To: (adr) (raad 1) (raad 2)
Cc: (raad 3)

Subject: RE: ADR Register | n.a.v. bericht RvR 12 oktober

Beste (adr),

Zoals we je eerder hebben aangegeven, dienen de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators goedgekeurd te worden door de minister.
Wij willen je er daarom allereerst van op de hoogte stellen dat wij deze week het bericht hebben ontvangen van het departement dat het departement voorafgaand aan goedkeuring van de inschrijvingsvoorwaarden absolute zekerheid wil hebben dat met toelating van ADR de kwaliteit van het stelsel voldoende is geborgd. Zij geven aan de toetsing van de processen, de kwaliteit van ADR en de ADR mediators te willen laten bezien door een objectieve materiedeskundige, alvorens over te gaan tot een besluit over wijziging van de inschrijvingsvoorwaarden.

Dit betekent o.i. dat aansluitend op het door ons gevolgde toetsingstraject ook een objectieve materiedeskundige zal moeten rapporteren. De Raad zal nog met het departement bespreken wie hiervoor in aanmerking zal kunnen komen. We hopen je binnenkort hierover verder te kunnen berichten.

(vervolg niet openbaar gedeelte)

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………….

(raad)

12.10.2018     Bericht raad voor rechtsbijstand aan ADR Register d.d. 12 oktober 2018In het bericht bevestigt de Raad aan ADR Register dat het verzoek tot goedkeuring van de gewijzigde In
schrijfvoorwaarden 2019 inclusief de erkenning van ADR Register aan de minister zal worden voorgelegd. Verder regelt het bericht dat ADR Register nog een aantal wijzigingen aanbrengt in de vigerende documenten. Het betreft het schrappen van de remote-desktop-audit voor courtmediators (wordt: controle op fysieke locatie) en de bevoegdheid t.a.v. het eindbesluit ‘hercertificeringsaudit courtmediators’ (wordt: commissie kwaliteit courtmediators). De wijzigingen waren vooraf al akkoord verklaard en toegezegd door ADR Register. Het bericht is niet openbaar.

19.04.2018     Berichtgeving ADR Register aan haar certificaathouders en relaties d.d. 19 april 2018
Op 19 april 2018 verstuurt ADR Register het volgende bericht:
"ADR Register bericht u dat met de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken zijn gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd."
Dit bericht is afgestemd met de raad voor rechtsbijstand en na verkregen akkoord verzonden, zie onderstaand.

From: (raad)
Sent: donderdag 19 april 2018 11:54
To: (adr)
Cc: (raad 1) (raad 2)

Subject: RE: ADR Register | ontwerp bericht aan (oud) certificaathouders

Dag (adr), wat ons betreft is het bericht akkoord.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………….

(raad)

12.04.2018     Voorgenomen besluit tot erkenning van ADR Register tegen streefdatum 1 januari 2019, bericht raad voor rechtsbijstand d.d. 12 april 2018

Van: (raad)
Verzonden: donderdag 12 april 2018 10:58
Aan: (mfn) (skm) (adr register) (minjus) (raad voor rechtspraak) (raad voor rechtsbijstand)
CC: '(minjus) (raad voor rechtspraak) (raad voor rechtsbijstand)

Onderwerp: ADR Register

Geachte relaties,

ADR Register heeft bij de RvR voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) een verzoek ingediend om accreditatie, zodat ADR full certified mediators zich kunnen inschrijven bij de RvR en daarmee toegang wordt verkregen tot:

- gefinancierde rechtsbijstand èn
- de verwijzingsvoorziening van de rechtspraak.

Tot op heden is dit uitsluitend mogelijk voor mediators die MfN-registermediator zijn.
Op 23 januari heeft ADR register zich aan u gepresenteerd. De heren (adr 1) en (adr 2) hebben een presentatie verzorgd ter ondersteuning van het verzoek om toelating en inschrijving bij de RvR. De RvR heeft u in de gelegenheid gesteld daarover vragen te stellen en opmerkingen te maken en heeft u gevraagd uw zienswijze desgewenst ook schriftelijk naar voren te brengen. U heeft van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt, waarvoor wij u danken.
Hoewel de RvR heeft benadrukt dat hij graag had gezien dat via samenwerking tussen actoren een differentiatie van registers achterwege zou blijven, heeft de RvR zich bestuurlijk steeds op het standpunt gesteld dat de toegang tot voorzieningen uiteindelijk niet zou kunnen worden beperkt tot uitsluitend de door MfN gecertificeerde mediators en dat ook een andere organisatie, zoals ADR Register, mediators zou kunnen accrediteren, indien de kwaliteit van hun werk wordt gewaarborgd en het regime van eisen waaraan zij zijn onderworpen tenminste even zwaar is. Dit laatste –de voorwaarden moeten kwalitatief even zwaar zijn - is ook naar voren gekomen uit uw reacties, welke de RvR heeft meegenomen in zijn besluit.

Voorwaarden die de RvR verbindt aan toelating van ADR-register

De RvR heeft besloten ADR-Register –met inachtneming van het voorgaande – voorwaardelijk de mogelijkheid te bieden om mediators te accrediteren voor inschrijving bij de RvR. Daarbij is specifiek onder meer het volgende aangegeven:

=ADR draagt met het oog op de voorwaardelijke toelating van ADR zorg voor het realiseren van een effectief werkend stelsel waarbij de aan hen verbonden mediators periodiek worden geaudit. Alle mediators die zich bij de RvR willen inschrijven moeten geaudit zijn.

=toetsingen/examens voor mediators moeten onder toezicht plaatsvinden. Toetsen die thuis (online) kunnen worden gemaakt zijn fraudegevoelig.

=voor de auditors moet een profiel zijn vastgesteld waarin opleidings-, deskundigheids- en ervaringseisen zijn beschreven.

=de toelatings kwalificatie audit van ADR moet voorafgaand aan het moment waarop ADR voorwaardelijk kan worden toegelaten, voldoen aan dezelfde voorwaarden als de periodieke kwalificatie audit van de ADR en beide audits moeten aanvullend voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de auditor toetst tijdens de audit aan de in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators gestelde eis van 9 mediations in de afgelopen 3 jaar.

-besluitvorming ten aanzien van de audits en het toezicht op het uitvoeren van de audits dient plaats te vinden door een onafhankelijke commissie, opdat de auditor zijn werk vrij van druk kan uitvoeren.

-de audit wordt uitgevoerd aan de hand van een standaardvragenlijst en –rapportage en minimaal 2 mediationdossiers.

=ADR brengt voorafgaand aan voorwaardelijke toelating van ADR de tuchtrechtspraak onder in een onafhankelijke stichting of sluit zich ten aanzien van de tuchtrechtspraak aan bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Daarbij wil de RvR dat ADR een protocol opstelt voor informatie-uitwisseling met de RvR waarbij soft en hard signals uitgewisseld worden en maatregelen opgelegd door de tuchtrechter doorgegeven worden aan de RvR.

=de via ADR bij de RvR in te schrijven full certified mediators dienen te voldoen en zich te houden aan de door de RvR gestelde inschrijvingsvoorwaarden en de ten aanzien van inschrijving van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ADR geeft daarbij aan de RvR door of de in te schrijven mediators voldoen aan de voorwaarden voor algemene inschrijving bij de RvR en inschrijving als Familiemediator bij de RvR. De RvR toetst zelf de door de mediator opgegeven affiniteiten aan de hand van het aantal zaken in artikel 12 van de inschrijvingsvoorwaarden.

=de RvR heeft ADR in overweging gegeven om een deel van de te behalen PE punten te doen bestemmen voor intervisie.

Bereidheid ADR/ Implementatie
ADR heeft aangegeven rekening te zullen houden met de door de RvR gestelde eisen en realiseert zich dat het nodig is dat aan de hierboven gestelde voorwaarden is voldaan om accreditatie van full certified mediators via ADR mogelijk te maken. De RvR koerst voor wat betreft de feitelijke implementatie - na aanpassing van de inschrijvingsvoorwaarden - op 1-1-2019.

Binnen 1 jaar na voorwaardelijke toelating vindt een evaluatie van ADR plaats door een onafhankelijke expert op het terrein van mediation, te benoemen na voordracht van de RvR en acceptatie door ADR. De toetsing richt zich het stelsel van de door ADR gehanteerde processen.

Ophoging eisen toekomstige inschrijvingsvoorwaarden
Toelating van tot nu toe niet aan het stelsel deelnemende mediators kan leiden tot een groter aanbod van mediators. De RvR zal daarom de eisen in de inschrijvingsvoorwaarden ten aanzien van de toelating (ervaringseis en aantal zaken) en voortzetting van inschrijving van mediators (punteneis/zakeneis) in 2019 in lijn met de adviezen van de Commissies Wolfsen en Van der Meer verder aanscherpen teneinde te kunnen blijven borgen dat ingeschreven mediators voldoende praktijkervaring blijven opdoen en over meer theoretische kennis en vaardigheden beschikken.

Tot zover ons bericht. Eventuele vragen daarover beantwoorden wij vanzelfsprekend graag.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………….

(raad)
06.02.2018 /

02.03.2018     Bezwaar MFN tegen erkenning ADR Register, d.d. 6 februari 2018

Klik hier om het bezwaar te lezen.

Opvallend:
MFN weigert haar bezwaar met ADR Register te delen. Bijna een volle maand 'touwtrekken' en een interventie van de raad voor rechtsbijstand zijn nodig om het bezwaar in kopie te ontvangen, zie onderstaand:

From: (mfn)
Sent: vrijdag 2 maart 2018 16:43
To: (adr)
Subject: Schriftelijk standpunt

Beste (adr),

We hadden inmiddels contact met de Raad. Bijgaand ons schriftelijk standpunt over het verzoek van ADR international register.

Groet,

(mfn)

Inhoudelijke reactie op het MFN bezwaar d.d. 6 februari 2018:

- 1 register: MFN blokkeert 1 register door permanente weigering andere certificeringsinstanties, zoals ADR Register en IMI, te erkennen. MFN kiest ervoor haar eigen uitgegeven monopolies te handhaven, zodat haar verdienmodel in stand blijft. Uitgegeven monopolies zijn ondermeer SKM (alleen recht op toetsing), Intop (alleen recht op examens), Hugo Prein (alleen recht toetsmatrijs vaardigheden, zelfstandig bevoegd als hoofdredacteur m.b.t. handboek mediation).

- overbrugbare verschillen: lees het hele erkenningsdossier. Iedereen was en is in beweging. Iedereen is bereid geweest tot schuiven en schikken. Uitsluitend monopolist MFN was en is niet te bewegen en houdt vast aan haar eigen monopolie, positie en macht.

- erkenning ADR Register heeft invloed op tarieven: ook hier is de monopolist bezorgd over het eigen prijsbeleid. I.p.v. efficienter te werken en samen te werken, en dus te besparen, wordt openlijk verwoord dat erkenning van ADR Register het MFN verdienmodel aantast.

- ADR Register controleert niet. Onware bewering. Associates worden getoetst bij omzetting naar full. Fulls hebben 5-jaarlijkse-hercertificering, dit laatste was bekend bij MFN op moment van schrijven van het bewaar en was onderdeel van de presentatie bij de ronde tafel van 23.01.2017. Interessant in dit kader zijn de grote hoeveelheden isntroomregeling en andere 'gedoogconstructies' die MFN, en haar rechtsvoorganger NMI, hebben toegepast; deze instromers zijn klakkeloos, zonder toetsing binnen gehaald.

- Onafhankelijk tuchtrecht. Onware bewering. ADR Register voert een breed klacht-afhandelingssysteem, inclusief de mogelijkheid tot tuchtrecht.

- Betrokken beroepsgroep. Onware bewering. ADR Register kent ICC Council als toezichthouder en adviseur. ICC Council heeft internationale professionals uit de sector binnen haar geledingen.

Conclusie: het bezwaar is typerend voor een monopolist die geen afstand kan/wil doen van haar machtspositie.

23.01.2018     Ronde tafel bijeenkomst d.d. 23 januari 2018
Aanwezig: ministerie van justitie, raad voor rechtspraak, raad voor rechtsbijstand, vereniging opleiders in mediation (VOIM), MFN, SKM, ADR Register.

De ronde tafel bijeenkomst heeft het karakter van een besloten consultatie t.b.v. het erkenningsverzoek van ADR Register. ADR Register presenteert haar organisatie en werkwijze. Alle aanwezigen worden formeel uitgenodigd de zienswijze m.b.t. de erkenning van ADR Register kenbaar te maken. Alle aanwezigen m.u.v. VOIM maken hiervan gebruik en dienen een zienswijze in.

oktober 2017  ADR Register en raad voor rechtsbijstand spreken af gezamenlijk te inventariseren welke stappen gezet moeten worden om tot de erkenning te komen. Partijen benoemen dat uiterlijk per 1 april 2018 de uitkomsten van de inventarisatie bekend dienen te zijn. Onderdeel van de afspraken is dat ADR Register zich bij een ronde tafel bijeenkomst presenteert aan de 'stakeholders'. Op verzoek van de raad van rechtsbijstand gaat ADR Register akkoord met de aanwezigheid van MFN bij de ronde tafel bijeenkomst.

28.09.2017 / 05.10.2017       Bericht van MFN aan ADR Register d.d. 28 september 2017

In het bericht doet MFN een voorstel aan ADR Register.
Het voorstel houdt in dat MFN 1-malig een deel van ADR full certified mediators overneemt.

Notitie ADR Register aan MFN d.d. 5 oktober 2017
Via deze notitie wijst ADR Register het MFN voorstel van 28.09.2017 van de hand.
De notitie bevat een uitgebreide toelichting en tijdslijnbeschrijving.
Ook bevat de notitie concrete aanbevelingen t.a.v. het vraagstuk 'hoe verder'.
Op deze notitie heeft MFN niet gereageerd (stand van zaken per 1 februari 2019).

Klik hier om de hele notitie te lezen.

04.09.2017     Brief ADR Register aan raad voor rechtsbijstand d.d. 4 september 2017

In de brief bevestigt ADR Register dat het overleg met MFN definitief is mislukt.
De brief bevat een aanvulling op het lopende erkenningsverzoek.
In aanvulling wordt o.a. verzocht MFN/SKM buiten de erkenningsprocedure te houden.

De brief en bijlagen zijn niet openbaar.

18.08.2017     Notitie van ADR Register aan MFN d.d. 18 augustus 2017
Bij het wederom uitblijven van een reactie van MFN, nu n.a.v. het bericht van de raad aan MFN d.d. 21.07.2017, geeft ADR Register aan te kiezen voor een zelfstandige erkenning door de raad en vanuit deze t.z.t. verkregen erkenning de gesprekken te willen voortzetten. Het besluit wordt gemotiveerd en toegelicht. De notitie is op verzoek van MFN niet openbaar, zie onderstaand:

From: (mfn)
Sent: (datum)
To: (adr) (bemiddelaar)

Subject: RE: Enkele kanttekeningen

Beste (adr),

Ik probeerde je al te bellen, telefonisch overleg lijkt me beter, maar dat lukte niet.
Met deze mail kan ik niet verder, ik zou deze heel graag als niet verzonden/niet gelezen willen beschouwen.Kun jij me bellen? Ik vertrouw er niettemin op dat we er wel uitkomen.

(mfn)

21.07.2017     Bericht raad voor rechtsbijstand aan MFN d.d. 21 juli 2017
De raad voor rechtsbijstand is niet positief over de uitkomst van het '20 juni 2017' overleg en doet een laatste beroep op MFN.

Het bericht luidt:

From: (raad voor rechtsbijstand)
Sent: Friday, July 21, 2017 9:52 AM
To: '(MFN)
Cc: (raad 1) (raad 2) (raad 3) ( adr register)
Subject: FW: mail mfn over ADR-register

Geachte (mfn),

ADR register heeft bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek ingediend tot aanwijzing van ADR mediators ten behoeve van het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand.

Ik ben door (adr register) op de hoogte gesteld van de intenties tot samenwerking met betrekking tot de registratie van mediators en van de bereidheid bij ADR register om haar genoemde erkenningsaanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand in te trekken indien uw organisaties terzake overeenstemming bereiken.

Na ons korte onderhoud enkele weken geleden op het Ministerie benadruk ik van mijn kant tegenover u nogmaals graag het belang van het maken van zodanige afspraken tussen uw beider organisaties dat voorkomen wordt dat de Raad zijn inschrijvingsvoorwaarden om differentiatie van registers te faciliteren integraal zou moeten herzien. Ik heb dat ook tegenover (adr register) gedaan.

De Raad stelt het op prijs als de synergie tussen organisaties die de professie dienen, wordt bevorderd en versnippering waar mogelijk wordt vermeden.

Ik hoop dat het voorgaande een bijdrage levert aan vlot en vruchtbaar proces tot samenwerking tussen Mfn en ADR.

Ik stuur een cc van deze mail aan (adr register).

Ik verneem graag van u,

Met vriendelijke groet,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(raad)

 

20.06.2017     "een laatste poging: het Nieuwegein overleg"

N.a.v. de brief d.d. 22 mei 2017 geeft de raad voor rechtsbijstand het signaal aan ADR Register en MFN dat zij de uitkomsten van de gesprekken betreurt en verzoekt partijen het nog 1x te proberen.

Op 20 juni 2017 komen ADR Register en MFN bijeen onder leiding van twee mediators.

Voorzitter MFN en directeur MFN geven aan geen mandaat te krijgen binnen besturen MFN/SKM voor samenwerking. Geconcludeerd wordt dat het wellicht helpt als de raad voor rechtsbijstand nog een signaal afgeeft. De bijeenkomst levert geen concreet resultaat op.

22.05.2017     Brief ADR Register aan raad voor rechtsbijstand d.d. 22 mei 2017

In de brief heractiveert ADR Register haar erkenningsaanvraag.
De brief bevat een uitgebreid aanvullend verzoekschrift.
De brief en bijlagen zijn niet openbaar.

2015 / 2017    "Gesprekken ADR Register / MFN"

In de periode 2015 - 2017 vinden diverse gesprekken plaats tussen ADR Register en MFN. Aan deze gesprekken heeft MFN de voorwaarde gekoppeld dat ADR Register de lopende erkenningsprocedure stil legt; ADR Register heeft hiermee ingestemd.

In maart 2017 concluderen ADR Register en MFN dat de gesprekken geen concreet resultaat hebben opgeleverd en e.e.a op korte termijn ook niet valt te verwachten. In overleg wordt vastgesteld dat ADR Register de erkenningsprocedure bij de raad voor rechtsbijstand zal heractiveren.

2014 / 2015    "Verzoek vanuit justitie en raad om samenwerking met MFN/SKM te onderzoeken"

ADR Register heeft geen vertrouwen in de ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet. ADR Register schat in dat de wet op de lange baan geschoven zal worden of niet tot stand komt. A.g.v. hiervan onderzoekt ADR Register de mogelijkheden om de erkenningsprocedure nieuw leven in te blazen. Immers, zonder wet, is de ambitie de ADR full certified mediators te kunnen laten aansluiten/inschrijven bij de raad voor rechtsbijstand.

Uit de informele contacten met het ministerie van justitie en de raad voor rechtsbijstand wordt duidelijk dat beiden een zelfstandige erkenning van ADR Register feitelijk ongewenst achten. Beiden doen een beroep op ADR Register om te onderzoeken welke samenwerking mogelijk is met MFN/SKM en of op basis van zo'n samenwerking de zelfstandige erkenning van ADR Register achterwege kan blijven.

ADR Register neemt het standpunt in dat het verkrijgen van de zelfstandige erkenning geen doel op zich is. ADR Register geeft beiden aan een samenwerking met MFN/SKM te zullen onderzoeken.

2012    "Nog geen bewezen track- en performance record"

Uit de informele contacten met het ministerie van justitie en de raad voor rechtsbijstand blijkt dat beide organisaties het lastig vinden dat ADR Register recent operationeel geworden is (01-09-2011) en nog geen bewezen 'track- en performance record' heeft. Ook wordt duidelijk dat het ontbreken ervan een onderdeel gaat worden van de erkenningsprocedure.

Tegelijk spelen ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet. Het lijkt erop dat via de wet een wettelijke register van beëdigde mediators tot stand gaat komen. Als zo'n register tot stand komt, zal de erkenning door de raad voor rechtsbijstand naar verwachting komen te vervallen.

Alles overziende besluit ADR Register eerst te werken aan de gewenste 'track- en performance record' en de ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet af te wachten.

17.07.2012     Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 17 juli 2012

Standpunt ADR Register m.b.t. een mogelijk wettelijk register voor Nederlandse mediators, inclusief aanmaning om spoed te maken m.b.t. de lopende erkenningsaanvraag.

Klik hier om de hele brief te lezen.

27.02.2012     Brief raad voor rechtsbijstand aan ADR Register, kenmerk HSO 12.06, d.d. 27 februari 2012

Deze brief is het vervolg op de brief van de minister d.d. 17 februari 2012, kenmerk 5724979112. In haar brief geeft de raad aan dat geen specifieke procedure en criteria bestaan. In deze brief formuleert de raad enkele uitgangspunten t.a.v. het erkenningsonderzoek.

Klik hier om de hele brief te lezen.

17.02.2012

Brief minister van justitie aan ADR Register, kenmerk 5724979112, d.d. 17 februari 2012

In deze brief heeft de Minister aangegeven dat de Raad is belast met de uitvoering van het erkenningsonderzoek naar ADR Register, dat andere organisaties/registers naast MFN (toen: NMI) worden toegelaten indien zij voldoen aan de vereisten zoals gesteld door de Raad en dat tussentijdse aanpassing van de Inschrijfvoorwaarden mogelijk is. Verder schrijft de minister in deze brief: "De Raad voor Rechtsbijstand zal de inschrijfvoorwaarden nu echter zodanig herzien dat zij geobjectiveerd worden en er niet meer wordt gerefereerd aan de eisen van de NMI (nu: MFN). De nieuwe eisen voor inschrijving zullen ook worden gesteld aan de mediators uit uw register."

Klik hier om de hele brief te lezen.

01.02.2012     Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 1 februari 2012

ADR Register maant de minister nu eindelijk te komen met een toetsingskader en tijdpad.

Klik hier om de hele brief te lezen.

03.01.2012     Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 3 januari 2012

In de brief wordt vastgelegd dat de Raad voor de Rechtspraak heeft aangegeven in de erkenningsprocedure geen rol te hebben en ook niet te nemen.

Klik hier om de hele brief te lezen.

09.12.2011     Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 9 december 2011

In de brief houdt ADR Register de minister eindverantwoordelijk voor de erkenningsprocedure.Ook merkt ADR Register de erkenningsprocedure aan als openbaar.

Klik hier om de hele brief te lezen.

28.11.2011     Brief minister van justitie aan ADR Register, kenmerk 5718227, d.d. 28 november 2011

In deze brief geeft de minister o.a. aan dat voor de erkenningsaanvraag geen regeling bestaat en verwijst door naar de raad voor rechtsbijstand.

Klik hier om de hele brief te lezen.

.

18.10.2011     Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 18 oktober 2011
Deze brief bevat procedurele vragen en is de vooraankondiging van de erkenningsaanvraag.

Klik hier om de hele brief te lezen.

Mediationopleiding of training conflictbemiddeling afgerond en u wilt ervaring opdoen?
Gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Meppel hebben nog plaats voor vrijwilligers.

Voor wie graag ervaring wil opdoen in omgaan met weerstand, heftige emoties en hoog opgelopen conflicten, is dit een goede gelegenheid.

Meer weten ->> 

In 2019 introduceren ADR Register/ADR Platform afhandelingssoftware. De software biedt de gebruikers van ADR Platform en de certificaathouders van ADR Register de mogelijkheid om online cliëntopdrachten en -dossiers af te handelen en te beheren. Ook zal de software de mogelijkheid tot 'blind bidding' bieden. De software maakt volledige online arbitrage, mediation & negotiation mogelijk, dan wel de mix van online en locatie gebonden. Uniek en belangrijk is dat gebruikers deels zelf de procedure kunnen 'stylen'; zo bestaat de mogelijkheid om eigen formulieren te ontwikkelen en toe te voegen. De introductie wordt stapsgewijs uitgevoerd. Via de pilot wordt het systeem getest. Samen met de pilot deelnemers wordt een 'wishlist' samengesteld van gewenste verbeteringen en toevoegingen, zodat permanente upgrade onderdeel is van het ontwikkel- en beheerproces.

Meer -->>

Op 1 maart aanstaande verhuist het MfN-bureau van Westblaak 150 naar Westblaak 140 in Rotterdam. In verband met de verhuizing zijn wij op vrijdag 1 maart en op maandag 4 maart gesloten.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het Mediationcongres 2019 alweer gaande. De tiende editie van het jaarlijkse congres wordt ook dit jaar gehouden in Spant! Bussum. Meer informatie over het thema en het programma volgt einde van het voorjaar/begin van de zomer. Reserveert u donderdag 28 november vast in uw agenda?

Mr. Coşkun Çörüz volgt mr. dr. Maarten de Haas per januari 2019 op als voorzitter van het MfN-bestuur. Als nieuwe voorzitter wil Çörüz samen met de bij de MfN aangesloten verenigingen de publieke belangenbehartiging versterken, het mediationberoep verder ontwikkelen en mediation meer op de kaart zetten. Çörüz: “Bij mediation nemen mensen zelf verantwoordelijkheid voor het zoeken naar een oplossing. Daarom geloof ik dat er meer mogelijk is met mediation”.
Meer informatie -->>

Het ADR platform is een initiatief van het ADR-register waar de vraagkant voor proffesionals bij geschillen wordt gefaciliteerd.
De heer prof. dr. J.B.F. (Hans) Mulder wordt voorzitter van ADR Platform.
Meer informatie -->>

OPLEIDING FAMILIEMEDIATION

De data voor de ADR & MfN geaccrediteerde familiespecialisatie opleiding van september zijn gewijzigd naar:

11 & 12 oktober 2018
1 & 2 november 2018
22 & 23 november 2018
20 & 21 december 2018
alle dagen van 10:00 – 17:00 uur
De opleiding start gegarandeerd, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Een intensieve opleiding met maximaal 8 deelnemers en 2 trainers in een veilige setting.

KORTINGEN

Korting 10 % wie eerder onze basisopleiding heeft gevolgd*
Korting 10 % p.p. bij 2 inschrijvingen
Korting 15 % p.p. bij 3 inschrijvingen

Meer informatie -->>                Direct inschrijven -->>

 

Bij het ADR-register is het al mogelijk om in plaats van een assessment middels een tweejarig mentorschap te komen tot de status full certified mediator. Maar ook wie MfN mediator is of de ADR full certified status al heeft kan bij de start van een praktijk behoefte hebben aan ondersteuning van een proffesional.
De kosten en mogelijkheden staan vanaf heden op de site onder opleidingen - mentorschap -->

Wij merken een grote belangstelling voor het mentorschap. De vraag is groot en veel mensen zien het assessment als een kunstmatige momentopname met een hoog subjectief gehalte. Ook sluit het mentorschap aan bij het idee van voormalig minister Van der Steur dat beginnende mediators starten onder de vleugels van een ervaren mediator. Bij het ADR-register is het al mogelijk om in plaats van een assessment middels een tweejarig mentorschap te komen tot de status full certified mediator. Zou dit ook voor de MfN gaan gelden? Vanaf september bieden wij een beperkt aantal mensen een tweejarig mentorschap aan. Bij interesse kunt u het contactformulier invullen.

Vanaf dit najaar bieden wij ook basisopleidingen aan in Rotterdam.
Tweemaal per jaar op vrijdagen een zaterdagen.

Startdata:
5 oktober 2018
22 februari 2019

Locatie: Bilderberg parkhotel,
Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam, Zuid-Holland

 

Wij heten Ton Boeijen als ervaren trainer en mediator van harte welkom in ons team.

Ton is onze hoofdtrainer Zuid-West Nederland Conflictbemiddeling Nederland; MfN Registermediator; Mediator bij het Ministerie van Defensie; gedragstrainer; trainer psychologie en communicatie
Specialisatie in familiemediation; arbeidsmediation; groepsmediation; onderwijs. Mediator in strafzaken; mediator t.b.v. overheid/interdepartementaal; CRKBO geregistreerd, Masteropleiding Mediation;

Meer informatie -->>

Ingaande 1 september 2018 bedragen de kosten van:

10 daagse basisopleiding mediation in Drenthe op eigen locatie wordt € 3.150,00 (was € 2.950,00) BTW vrij

10 daagse basisopleiding mediation in Zuid-Holland externe locatie, Bilderberg Parkhotel Rotterdam
€ 3.350,00 (ongewijzigd) BTW vrij

Tot 1 september 2018 kan er, ook voor latere startdata, worden ingeschreven tegen de kostprijs van de opleiding.
Meer informatie basisopleidingen -->>

Auditverklaring

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland, verklaart dat er op 27 oktober 2017 een audit heeft plaatsgevonden bij Conflictbemiddeling Nederland - (Edumonde Mediation Opleidingen).
Het bestuur van de SKM heeft op 28 februari 2018 de audit van de door Conflictbemiddeling Nederland aangeboden basisopleiding mediation formeel goedgekeurd op grond van de definitieve auditrapportage.

De goedkeuring is afgegeven voor de duur van vijfjaar

Den Haag, 10 januari 2018,

Bron: Rechtspraak.nl

Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1668) en in strafzaken (946). Opvallend is dat in strafzaken het vaakst overeenstemming werd bereikt: in 76 procent van de zaken eindigde de mediation succesvol. In totaal (in alle rechtsgebieden) komen de partijen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.

OPVALLENDE STIJGING STRAF

In 2017 was een opvallende stijging te zien in het aantal strafzaken waarin de rechter of officier van justitie koos voor doorverwijzing naar de mediator. In 2016 waren het er nog 600, het jaar daarna 946: een toename van ruim 50 procent. Die stijging is een direct gevolg van de landelijke invoering van mediation in strafrecht. Na 3 jaar succesvol experimenteren bij 6 rechtbanken is het in 2017 bij alle rechtbanken en gerechtshoven mogelijk geworden om strafzaken aan de mediator voor te leggen. Op 21 december heeft de Tweede Kamer bij de stemming over de begrotingsbehandeling ervoor gezorgd dat daar ook dit jaar financiering voor komt.

SUCCESCIJFERS STRAF

Verdachten en slachtoffers bereiken ook vaker overeenstemming tijdens mediation dan mensen en organisaties die partij zijn in een civiele of bestuursrechtelijke zaak. Rechter Judith Uitermark (landelijk ZM-coördinator Mediation in Strafrecht en lid van de Expertgroep Maatwerk en Mediation) denkt dat dit komt door de strenge selectie die voorafgaat aan het mediationtraject. ‘Van alle verwijzingen door het Openbaar Ministerie of de rechter gaat, na nader onderzoek door de mediationbureaus van de rechtbanken en hoven, uiteindelijk tweederde van de zaken door naar de mediator. Daar komen slachtoffer en verdachte met elkaar in gesprek. De hoge slaagcijfers laten zien dat verdachten en slachtoffers die besluiten deel te nemen aan mediation, een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten.’

MINDER FAMILIE EN JEUGD

Hoewel civiele familie- en jeugdzaken nog steeds meer dan de helft van de verwijzingen beslaan, is daar wel een daling te zien (1668 zaken in 2017 ten opzichte van 1909 in 2016). ‘Ik denk dat daarbij een rol speelt dat er sprake is van een algehele daling van het aantal familie- en jeugdzaken; bij minder zaken zijn er minder verwijzingen. Ook zien we vaker dat mensen voorafgaand aan een rechtszaak al een vorm van bemiddeling geprobeerd hebben. Als die is mislukt, zien ze mediation tijdens de rechtszaak vaak niet meer zitten,’ aldus Uitermark.

Conflictbemiddeling Nederland scoort een 4,6 / 5 op basis van 93 beoordelingen.