belletje

Online informatiebijeenkomst met een trainer van Conflictbemiddeling Nederland?

Meer informatie →

Mediationwet

Alle belangrijke informatie

Wettelijk beschermde titel voor Mediators

Om mediation als methode voor het oplossen van geschillen te stimuleren, komt er een openbaar register voor mediators. Voor registratie gelden straks uniforme eisen als het gaat om opleiding en ervaring. De mediators die aan de richtlijnen voldoen en staan ingeschreven in het register mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Zij moeten hiervoor een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Mediationwet moet de kwaliteit waarborgen

Het register geeft meer inzicht op het gebied van kwaliteit aan degenen die gebruik willen maken van mediation. Bij mediators die staan ingeschreven kan men er vanuit gaan dat zij over voldoende kennis en ervaring beschikken. Het zorgt voor meer zekerheid over een professionele aanpak en (daarmee) de slagingskans van de mediation. Een register voor mediators is ook om andere redenen wenselijk. Door toename van het aantal mediators, de verschillende bestaande registers en eisen voor inschrijving, zowel bij de raad voor rechtsbijstand als bij andere (particuliere) organisaties, is er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.

Eén wettelijk gereguleerde registratie voor mediators

Omdat ingeschreven mediators allemaal aan dezelfde eisen voldoen om in aanmerking te komen voor wettelijk gereguleerde registratie, ontstaat er meer duidelijkheid en wordt de kwaliteit en integriteit van mediators en hun dienstverlening bevorderd. Met het wetsvoorstel blijft het voor degenen die niet staan ingeschreven wel toelaatbaar om alsnog het vak van mediator uit te oefenen. Ook mogen private organisaties een eigen register blijven handhaven. Enkel degenen die in het wettelijke register zijn ingeschreven mogen de titel “beëdigd mediator” dragen.

Duurzame oplossing door mediation; rechter vaker onnodig

In mediation zijn partijen persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Dit leidt vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing waardoor een beroep op de rechter in veel gevallen niet meer nodig is. De bevordering van de inzet van mediation is niet alleen van belang omdat het bijdraagt aan dejuridisering van geschillen. Met mediation bestaan in de praktijk al veel goede ervaringen, onder meer dankzij initiatieven vanuit de markt en actief overheidsbeleid tot het stimuleren van mediation. ‘Met de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen wordt, gelet op de positieve ervaringen met mediation, beoogd het gebruik van dit instrument verder te stimuleren’, aldus Van der Steur.

Wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak

Alleen een register om de kwaliteit en integriteit te waarborgen is niet voldoende. Een andere maatregel die wordt getroffen is de invoering van een vorm van wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak. Wanneer de mediatondiensten van beëdigde mediators onder de maat is of wanneer zij zich niet aan de beroepsnormen houden, moeten er sancties kunnen worden getroffen. Als zwaarste straf, kunnen ze uit het register worden geschrapt.

Wordt mediation verplicht door de rechtbank?

Van verplichte mediation is geen sprake. Partijen blijven te allen tijde vrij in hun keuze om mediation in te zetten om tot een oplossing in een conflict te komen. Wel wil minister van der Steur de toepassing van mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht stimuleren. Dat kan door in civielrechtelijke zaken te bepalen dat de verjaringstermijn van een vordering opnieuw begint te lopen wanneer er mediation wordt gestart onder leiding van een beëdigd mediator. Daarnaast maakt Van der Steur het mogelijk dat, wanneer de betrokken partijen dat willen, een beëdigd mediator de rechter kan vragen een beslissing te nemen over een deelgeschil. Ook wordt nadrukkelijk bepaald dat de rechter in een civiele procedure partijen op elk moment naar een mediator kan verwijzen.

Mediation tussen bestuursorgananen en burgers

Het wetsvoorstel bevat enkele bepalingen om ook bestuursorganen te stimuleren vaker mediation in te zetten. Het is wenselijk dat ook bestuursorganen nog vaker gebruik maken van mediation in geschillen of conflicten met burgers. Dit sluit goed aan bij eerdere ontwikkelingen, waarbij bestuursorganen al op succesvolle wijze vroegtijdig contact met de burger aangaan om conflictsituaties te voorkomen of het verslechteren ervan tegen te gaan.

Met het wetsvoorstel omtrent mediation wordt invulling gegeven aan het voornemen van de minister wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen die eerder bij de Tweede Kamer werden ingediend met het oog op bevordering van mediation als methode voor geschiloplossing.

Conflictbemiddeling Nederland scoort een 4,6 / 5 op basis van 93 beoordelingen.