Video assessment opnamen dag

Opnamen met acteurs en professionele opname-apparatuur

Video opname voor het examen bij het MfN of ADR Register

Ben je klaar met de basisopleiding tot mediator, heb je je theorie-examen behaald en wil je je laten opnemen in het MfN of het internationale ADR mediation register? Om je te kunnen registreren moet je eerst je vaardigheden laten zien in een assessment. Dit assessment kun je op locatie (bij INTOP) doen, in de vorm van een rollenspel, maar ook heel eenvoudig met een video die je bij ons laat opnemen. Op onze opnamedagen kunt u een opname laten maken met acteurs. Wilt u eerst oefenen, dan is voorafgaand aan de opnamedag de Interventie & Techniekendag geschikt om voor te bereiden op de opname. De opname stuur je op naar INTOP, waar je technieken worden beoordeeld. Als je beoordeling positief is, kun je je in het register laten opnemen. Deelnemers aan onze basisopleiding kunnen hierbij verzoeken om een van onze onze Instituut-assessoren. Voor het ADR-Register zijn wij gerechtigd te examineren.

Voor wie

Deze video-opname dagen zijn bedoeld voor iedereen die de basisopleiding tot mediator heeft gevolgd en wie een video wil opnemen ter beoordeling om te worden opgenomen in het MfN register of het ADR Internationaal register.

Door wie

Joppe van der Poel-Menke
Mediator en Partner Conflictbemiddeling.nl sinds 1997; Mede oprichter ADR International Register; ADR-Full Certified Mediator; MfN Registermediator; Rechtbankmediator; Raad voor Rechtsbijstand (RvR) mediator bij echtscheidings- en omgangsbemiddeling; arbeidskwesties en belastingzaken; ACR-member Association for Conflict Resolution, U.S.A.; Gecertificeerd PactTrainer U.S.A.; CRKBO geregistreerd.

Vast team van professionele acteurs

Opzet

Bij inschrijving maak je een keuze uit de navolgende kwesties om te behandelen:

 • Arbeidskwestie
 • Familiekwestie (geen echtscheiding)
 • Zakelijke kwestie
 • Burenkwestie.

De opname voor INTOP bedraagt 40 minuten en voor het ADR-register 45 minuten + zelfreflectie.

Je bent 10 minuten voor aanvang aanwezig en na afloop is er ca. 10 minuten beschikbaar voor feedback van de acteurs.

Als aanvullende kosteloze service wordt de video door ons bekeken. Naar beste eer en geweten ontvang je one inschatting op de video waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Wij raden aan om dit zelf ook te doen. Deze kijk is nadrukkelijk niet een advies om wel of niet in te zenden voor de examens, dit is en blijft een eigen verantwoordelijkheid. De beoordelingen zijn subjectief en er kunnen dus grote onderlinge verschillen zijn.

Criteria assessment INTOP

 • Vertrouwen wekken: blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwenwekkende werkrelatie met de deelnemers op te bouwen?
 • Beroepsethiek: behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met inachtneming van het mediation- reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator?
 • Onpartijdigheid, (machts)ongelijkheid hanteren:
  blijkt de mediator in staat te zijn beide deelnemers onpartijdig te behandelen, zodat ze op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht hun eventuele machtsongelijkheid?
 • Motiveren tot mediation
  Richten op gezamen- lijke inspanning: blijkt de mediator in staat te zijn de deel- nemers te stimuleren zich gezamenlijk in te spannen en samen te werken?

 • Motiveren tot mediation Zelfbeschikking van de deelnemers bevorderen (i.p.v. zelf directief handelen): blijkt de mediator in staat te zijn de deelnemers te stimuleren het proces steeds meer in eigen hand te nemen en aan hun eigen wensen aan te passen?
 • Onderlinge communicatie Begrip bevorderen: blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers onderling beter gaan communiceren en dat hun wederzijdse begrip toeneemt?
 • Onderlinge communicatie Conflicten en emoties hanteren: blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers op een productieve wijze kunnen omgaan met conflicten en emoties?

 • Agenda en Procedures:
  blijkt de mediator in staat te zijn om ervoor te zorgen dat het mediationproces volgens heldere en duidelijke procedures, op een gestructureerde wijze voortgang maakt?

 • Conflictkwesties behandelen Conflictkwesties verhelderen en vaststellen:
  blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen ze de benodigde informatie kunnen opsporen en een helder beeld krijgen van de eigenlijke conflictkwesties?

 • Conflictkwesties behandelen Onderliggende belangen inventariseren:
  geeft de mediator blijk van zijn vermogen om de deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?

 • (Optioneel) Conflictkwesties behandelen Creatieve oplossingen zoeken en hierover besluiten nemen:
  geeft de mediator blijk
  van zijn vermogen om de deelnemers creatieve
  opties te laten verzinnen
  en heldere oplossingen te 2 laten vinden voor hun belangrijkste conflict- kwesties en hierover overeenstemming te
  laten krijgen in door
  beide deelnemers
  gedragen besluiten?

Meer informatie op de website van INTOP

Eindtermen assessment ADR-register

MEDIATIONPROCES
De kandidaat is in staat alle aspecten van het mediationproces op professionele wijze toe te passen en te bewaken alsmede de partijen hiermee bekend en vertrouwd te maken.

COMMUNICATIE
De kandidaat richt de eigen communicatie met de partijen en de communicatie tussen partijen zodanig in dat (1) veiligheid is geborgd, (2) respect wordt getoond, (3) ruimte ontstaat voor ‘beweging’, (4) nieuwe inzichten ontstaan, (5) drempels worden geslecht en (6) vooruitgang wordt geboekt.

ONDERHANDELEN
De kandidaat is op een professionele wijze in staat de onderhandelingen (1) met de partijen over de voorwaarden ten aanzien van de participatie in het mediationproces te voeren en af te ronden en (2) tussen de partijen te stimuleren, te begeleiden en af te ronden.

JURIDISCHE ASPECTEN
De kandidaat (1) past de juridische voorwaarden en eisen met betrekking tot het aangaan van de mediationopdracht en de uitvoering van de aangenomen mediationopdracht toe overeenkomstig met de vigerende wet- en regelgeving toe en (2) borgt, al dan niet door de inzet van gekwalificeerde derden, dat partijen bekend zijn of bekend worden met de juridische aspecten ten aanzien van zowel het mediationproces als de inhoudelijke aspecten van het geschil, conflict of hetgeen tijdens de mediation aan de orde wordt gesteld door partijen.

PERSOONLIJK OPTREDEN, (WERK)HOUDING EN ATTITUDE
De kandidaat is (1) zich bewust van de (noodzakelijke) commerciële en ondernemingsgerichte aspecten van de (eigen) mediationpraktijk, (2) een doortastende procesleider, bewaakt adequaat alle mediation gerelateerde procesmatige aspecten en geeft blijk van persoonlijk leiderschap, (3) fysiek en mentaal in staat de mediationopdracht aan te nemen en uit te voeren, (4) professioneel en deskundig, (5) in staat om te gaan met emoties en niet functioneel gedrag en optreden van partijen en derden en (6) enthousiasmerend en stimulerend voor de partijen en ten opzichte van het mediationproces.

Meer informatie op de website van het ADR-Register

Video Opname & Assessment

Ons uitgangspunt is kwaliteit! Geen webcams, maar professionele opname-apparatuur. Voor je op te nemen mediation zijn er acteurs aanwezig. De video-opname die wordt gemaakt voldoet technisch aan de criteria voor het video assessment van zowel de MfN als het ADR-register. Je ontvangt nog op dezelfde dag je opname. Na ca. 2 weken ontvang je van ons feedback over de opname met desgewenst telefonisch overleg.

Tijden

Totale duur is ca. 75 tot 90 minuten.
Voorkeurstijden kan je aangeven.
Wij verzoeken 15 minuten voor aanvang van de opname aanwezig te zijn.

Locatie opname

 

 
Oranjekanaal (Noordzijde) 5, 9423 VC Hoogersmilde, Drenthe
Google maps

Kosten

1 opname € 375,00 BTW vrij

2 opnamen € 675,00 BTW vrij

Korting voor oud cursisten van onze basisopleiding per opname € 75,00

De video-opnamedagen

Heb je je basisopleiding voor mediator afgerond en heb je ook je theorie-examen behaald? Dan is het tijd om een stap verder te nemen: registratie in het MfN register of het internationale ADR register. De eerste eisen voor registratie heb je al geregeld, want dat zijn het volgen van de basisopleiding en het behalen van het theorie-examen. Stap 3 is het assessment. Bij ons regel je de opname van een professionele video heel makkelijk.

MfN / ADR register assessment met persoonlijke begeleiding

Wil je eerst een voorbereidingsdag, dan kan dit ook. De Interventie & Techniekendagen zijn daar bij uitstek voor geschikt. Maximaal 4 deelnemers en onder begeleiding een trainer met 20 jaar ervaring de gehele oefenen. Er is dus veel ruimte voor persoonlijke begeleiding! Wel zo prettig, want een mediationgesprek voeren met acteurs terwijl je gefilmd wordt, kan best spannend zijn. Daarnaast ontmoet je natuurlijk een aantal andere deelnemers, die ook van andere opleidingsinstituten kunnen komen. Dit biedt je een mooie kans om ervaringen uit te wisselen.

MfN / ADR register assessment op laten nemen?

Ben jij toe aan de volgende stap en wil je bij ons een assessment-video laten opnemen? Schrijf je in of vraag meer informatie aan. We helpen je graag om verder te komen in je carrière als mediator!

DATA

10 april 2018Nog 3 plaatsenSchrijf nu in
Oranjekanaal 5
Hoogersmilde
Drenthe

4 mei 2018Schrijf nu inSchrijf nu in
Oranjekanaal 5
Hoogersmilde
Drenthe

5 juni 2018Schrijf nu inSchrijf nu in
Oranjekanaal 5
Hoogersmilde
Drenthe

Direct inschrijven
of meer informatie?

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media